Uzupełnij czasownik - czas przyszły

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Uzupełnij czasownik - czas przyszły

Gramática


Celem tego zadania jest ćwiczenie czasów gramatycznych i konstrukcji pozwalających wyrazić przyszłość. Ćwiczenie jest podzielone na zdania z użyciem konstrukcji ir a i czasu przyszłego i uwzględnia podział na czasowniki regularne i nieregularne. Zadaniem uczniów jest odpowiednio odmienić czasownik i wpisać go tak, by stworzyć poprawne zdanie.


Uzupełnij czasownik - czas przyszły

Descripción en español:

Este ejercicio está pensado para que los alumnos practiquen los tiempos y construcciones que permiten expresar el futuro. El ejercicio está dividido en oraciones con la perífrasis verbal ir a y el futuro simple y conserva también la división entre los verbos regulares e irregulares. Los alumnos tendrán que conjugar el verbo y escribirlo correctamente para completar el sentido de la oración.